O autorze
Stowarzyszenie ma na celu szerzenie praktycznej wiedzy prawnej z różnych dziedzin prawa oraz systemu prawnego obowiązującego w Polsce. Niewielka świadomość prawna obywateli naraża liczną część społeczeństwa na niezrozumienie prawa oraz w konsekwencji szeroko rozumiane konflikty z prawem.

WCDP w sposób szczególny nakierowane jest również na zwiększanie kwalifikacji oraz umiejętności praktycznych studentów oraz absolwentów prawa. Zgodnie z sentencją: „Alter alterum docet”.

Więcej na WCDP.pl

Rezerwiści do boju!

Obawiasz się wezwania na obowiązkowe szkolenie rezerwistów? W tym roku głośna stała się kwestia, dotycząca powoływania żołnierzy rezerwy na obowiązkowe ćwiczenia. Wiele osób uważa, że zostało to wywołane wydarzeniami za naszą wschodnią granicą. Jednak, jak uspokaja nas Ministerstwo Obrony Narodowej, jest to podobno tylko zwykła realizacja ustalonego wcześniej planu ćwiczenia rezerwistów, związana z zaspokajaniem potrzeb jednostek wojskowych.

Kto zostanie wezwany?
Żołnierze rezerwy. Czyli osoby, które złożyły przysięgę wojskową i zostały przeniesione do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlegają obowiązkowi służby wojskowej. Wobec tego wezwany może być ten, kto odbył już czynną służbę wojskową.
Nadmienię, iż przymusowy pobór do wojska został zniesiony w 2009 r. i od tej pory stawiających się do kwalifikacji wojskowej przenosi się do rezerwy bez odbywania czynnej służby wojskowej, toteż większość z przeniesionych do rezerwy po 2009 r. nie ma się czego obawiać.

Nie wszyscy wiedzą, że wezwane mogą być również kobiety. Wskazuje na to art. 48 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (również w brzmieniu sprzed 2009 r.). Zgodnie z nim kobiety mogą zostać poddane obowiązkowi kwalifikacji wojskowej oraz odbycia czynnej służby wojskowej.

Powołany rezerwista otrzyma kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, na której znajdzie m.in. miejsce i termin ich odbywania. Termin tych ćwiczeń musi zostać ustalony na co najmniej 14 dni przed doręczeniem karty. Wyjątkiem będzie powołanie w trybie natychmiastowego stawiennictwa i ochotniczym.


Warto wskazać, iż ćwiczenia te w 2013 r. przeszło 2680 żołnierzy rezerwy, zaś na rok 2014 zaplanowano przeszkolenie już ok. 7000. Zgodnie z przyjętym planem Sztabu Generalnego liczba ta będzie się każdego roku zwiększać i już w 2017 r. wyniesie aż 17000 rezerwistów.

Jak długo potrwają?
Ćwiczenia wojskowe będą mogły trwać od 1 do 90 dni. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP rozróżnia ćwiczenia:
1) jednodniowe,
2) krótkotrwałe (do 30 dni),
3) długotrwałe (do 90 dni),
4) rotacyjne (do 30 dni, odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu roku).
Jednakże nie należy się nimi zbytnio stresować, gdyż przeważnie trwają one 10 dni.

Jeden raz to za mało
Niemniej jednak rezerwista powinien wiedzieć, że może zostać wezwany na ćwiczenia wojskowe częściej niż jeden raz. Rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych wskazuje, że żołnierz rezerwy może w okresie rezerwy odbyć wiele takich ćwiczeń, których maksymalny łączny czas trwania nie przekroczy 12 miesięcy w przypadku szeregowego oraz 21 miesięcy w przypadku oficera.

Na czym to polega?
Ćwiczenia polegają na uczestnictwie w szkoleniach zarówno teoretycznych, jak i praktycznych na stanowiskach służbowych, wynikających z nadanych przydziałów kryzysowych lub mobilizacyjnych, bądź stanowiskach służbowych, na których przewiduje się nadanie im tych przydziałów w przyszłości, a także na kursach przeszkolenia.
Co więcej, szkolenie praktyczne może polegać na udziale w sprawdzaniu gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych, sprawowaniu funkcji dowódczych lub instruktorskich czy udziale w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, w działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony i mienia, w akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i unieszkodliwianiu ich i realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Nie ma odmowy
Jeśli rezerwista otrzymał kartę powołania, to nie może odmówić stawienia się w wyznaczonym w niej miejscu i czasie. Jednakże jest ona decyzją administracyjną, a co za tym idzie, można się od niej odwołać.

Wyjątek. Czasem rezerwista zostanie w domu.
Wiadomo, że nie zawsze rezerwista będzie mógł się stawić na ćwiczenia. W przypadku np. choroby, ciąży, śmierci bliskiej osoby, jak też w przypadku wybrania czy kandydowania na posła lub senatora nie musi się szkolić, natomiast musi wtedy powiadomić o tym wojskowego komendanta uzupełnień. Do momentu ustania przeszkody będzie zwolniony, jednak gdy przeszkoda ustąpi a ćwiczenia będą jeszcze w toku, to zostanie na nie skierowany. Ponadto wojskowy komendant uzupełnień lub dowódca jednostki mogą zwolnić żołnierza z odbywania ćwiczeń.

Co z pracą?
Pracodawca będzie musiał przeboleć nieobecność powołanego pracownika. Ustawa nakazuje mu udzielenie bezpłatnego urlopu na okres trwania ćwiczeń. Pracodawca otrzyma rekompensatę kosztów za zastępstwo, zaś pracownik uposażenie zasadnicze, którego wysokość będzie zależna od stopnia, np. szeregowy otrzyma 70 zł za każdy dzień ćwiczeń, oraz świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie za pracę w wysokości 1/21 za każdy dzień ćwiczeń.

Będąc już przy obowiązkach obywateli wobec Sił Zbrojnych RP wspomnę krótko, iż prawie każdy z nas może zostać wezwany do spełnienia świadczenia osobistego lub rzeczowego.
Świadczenia osobiste polegają na wezwaniu osób (obywateli RP w wieku od 16 do 60 lat) do różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz m.in. Sił Zbrojnych i obrony cywilnej. Mogą polegać na przykład na doręczaniu dokumentów (funkcja „kuriera”).

Natomiast o świadczeniach rzeczowych nie raz można było usłyszeć w wiadomościach. To dzięki nim jednostki wojskowe mogą zabrać na pewien czas samochód (nie dłużej jednak, niż na 7 dni). Świadczenia rzeczowe polegają bowiem na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych (np. maszyny czy środki transportowe, jak samochody osobowe, terenowe itp.) na cele przygotowawcze obrony RP. Oczywiście jednostka wojskowa będzie w pełni odpowiedzialna za zabrany przedmiot, natomiast posiadaczowi przysługiwać będzie ryczałt w wysokości odpowiadającej szkodzie poniesionej wskutek dostarczenia przedmiotu i koszty jego amortyzacji.

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ćwiczeń wojskowych z dnia 22 lipca 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 145, poz. 974 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju z dnia 5 października 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.)


(M. Kordowina, WCDP)
Trwa ładowanie komentarzy...