O autorze
Stowarzyszenie ma na celu szerzenie praktycznej wiedzy prawnej z różnych dziedzin prawa oraz systemu prawnego obowiązującego w Polsce. Niewielka świadomość prawna obywateli naraża liczną część społeczeństwa na niezrozumienie prawa oraz w konsekwencji szeroko rozumiane konflikty z prawem.

WCDP w sposób szczególny nakierowane jest również na zwiększanie kwalifikacji oraz umiejętności praktycznych studentów oraz absolwentów prawa. Zgodnie z sentencją: „Alter alterum docet”.

Więcej na WCDP.pl

MdM - szansa na własne "M"

mieszkaniedlamlodych.com
Od stycznia 2014 roku zaczął funkcjonować rządowy program "Mieszkanie dla młodych", którego głównym celem jest wsparcie młodych osób w zakupie pierwszego mieszkania. Został on wprowadzony na mocy ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz. 1304). Warto zatem bliżej przyjrzeć się szczegółowym regulacjom, by móc skutecznie ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego z budżetu państwa.

Zgodnie z art. 3 przedmiotowej ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z nabyciem nowo wybudowanego mieszkania od osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zaciągnięciem na ten cel kredytu w instytucji kredytującej. Zatem program obejmuje jedynie rynek pierwotny, a dofinansowanie może zostać udzielone na nabycie mieszkania od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej.


1. Beneficjenci programu.


MdM jest skierowany do młodych osób, które w najbliższym czasie zamierzają nabyć swoje pierwsze mieszkanie. Warto dodać, że w odróżnieniu od poprzedniego programu (Rodzina na swoim), dofinansowanie mogą otrzymać także osoby niepozostające w związkach małżeńskich.

Nabywca mieszkania ubiegający się o dofinansowanie z budżetu państwa musi posiadać odpowiedni wiek i nie mieć prawa do innego mieszkania (zarówno w chwili składania wniosku jak i w przeszłości).

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie może mieć więcej niż 35 lat (jeżeli pozostaje w związku małżeńskim bierze się pod uwagę wiek osoby młodszej). Ponadto warunek wieku jest spełniony jeżeli wniosek o kredyt został złożony do końca roku kalendarzowego, w którym wnioskodawca ukończył 35 lat (czyli także po dacie urodzin, ale przed końcem roku kalendarzowego).


Z programu wykluczone są osoby, które do dnia nabycia posiadały wcześniej własną nieruchomość (np. właściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego albo uprawnieni do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu). Co więcej, owe wyłączenie będzie miało zastosowanie także do osób, które w poprzednim związku małżeńskim były właścicielami nieruchomości lub lokalu mieszkalnego na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej. Jednakże własność mieszkania w części ułamkowej nie zamyka drogi do otrzymania dofinansowania. Także osoby, które posiadają działki pod zabudowę mogą skutecznie skorzystać z programu. Jeżeli o dofinansowanie ubiega się małżeństwo, warunek drugi musi zostać spełniony przez obojga małżonków.

Konsekwencją skierowania programu jedynie do małżeństw i osób samotnych jest brak możliwości otrzymania dofinansowania zarówno przez parę pozostającą w nieformalnym związku jak i - w odniesieniu do małżeństw - przez jednego małżonka (bez względu na łączący ich ustrój majątkowy).

Ponadto ustawa nie przewiduje dodatkowych kryteriów dochodowych. Wnioskodawca musi spełniać ogólne warunki do uzyskania kredytu w danym banku, w tym posiadać wymaganą zdolność kredytową. W przypadku gdy nabywca nawet po uzyskaniu dofinansowania wkładu własnego nie posiada zdolności kredytowej, do kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.


2. Mieszkanie.

Dofinansowanie do wkładu własnego może zostać udzielone jedynie na mieszkanie, które spełnia ustawowo określone warunki:

a) mieszkanie służy zaspokajaniu własnych potrzeb nabywcy,

b) mieszkanie zostało po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę,

c) powierzchnia użytkowa nie przekracza odpowiednio:
- 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
- 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego – w przypadku gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci własnych lub przysposobionych

d) cena zakupu mieszkania nie przekracza ustalonego limitu,

e) mieszkanie położone jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


3. Kredyt.

Ustawodawca stawia także określone wymagania w odniesieniu do kredytu. Musi on spełniać łącznie następujące warunki:

a) kredyt jest udzielony wyłącznie na zakup mieszkania: nie ma zatem możliwości finansowania wykończenia mieszkania, a także objęcia programem dodatkowych kosztów związanych z udzieleniem kredytu, tj. prowizji, ubezpieczeń, opłat okołokredytowych (powyższe musi zostać opłacone ze środków własnych). Także zakup garażu (jeżeli jest uregulowany w odrębnej księdze wieczystej, a jego przeniesienie na nabywcę nastąpi na podstawie odrębnego aktu notarialnego) nie może zostać objęty dofinansowaniem z programu MdM. Jeżeli jednak wraz z mieszkaniem związany jest udział w miejscu postojowym (a zatem jest objęty tą samą księgą wieczystą co mieszkanie), a łączna cena mieszkania i miejsca postojowego nie przekracza ustanowionego limitu, to także miejsce postojowe zostanie dofinansowane ze środków publicznych.

b) kwota kredytu musi wynosić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania,

c) kredyt musi zostać udzielony w złotówkach,

d) okres kredytowania wynosi co najmniej 15 lat: nie oznacza to jednak, że kredyt musi zostać spłacony w tym okresie. W zależności od postanowień umowy kredytowej, nabywca może spłacić kredyt w dowolnym terminie, gdyż jego wcześniejsza spłata nie rzutuje na konieczność zwrotu dofinansowania.

e) stroną umowy kredytu musi być nabywca mieszkania.


4. Roczne limity dofinansowania.


2014 – 600 mln zł
2015 – 715 mln zł
2016 – 730 mln zł
2017 – 746 mln zł
2018 – 762 mln zł

Jeżeli limit w danym roku zostanie wyczerpany program wstrzymuje się. Natomiast każdy kolejny wniosek o dofinansowanie umieszcza się na liście oczekujących (po odblokowaniu programu wniosek oczekujący jest pierwszy w kolejności do otrzymania dofinansowania). Program zostanie na nowo uruchomiony, gdy zwolnią się środki na jego realizację, np. klienci, dla których zarezerwowano środki odstąpią od umowy deweloperskiej lub nie podpiszą umowy kredytowej w terminie. Należy pamiętać, że także wniosek oczekujący jest ważny przez 60 dni.


5. Wysokość dofinansowania.


10% - małżeństwa lub osoby nie pozostające w związku małżeńskim bez dzieci
15% - osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko,
dodatkowe 5% - dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko.

Zatem, jeżeli wnioskujący w dniu złożenia wniosku o kredyt wychowuje już trójkę dzieci, uzyska dofinansowanie w wysokości 15%. Dodatkowe 5% uzyska, gdy we wskazanym wyżej terminie pojawi się kolejne dziecko.

Wniosek o dodatkowe 5% dofinansowania należy złożyć przed upływem 6 miesięcy od urodzenia (przysposobienia) trzeciego i kolejnego dziecka.

6. Złożenie wniosku o kredyt i podpisanie umowy kredytowej.


Wniosek o kredyt może zostać złożony jednocześnie w kilku bankach. Jednakże wszystkie wnioski muszą zawierać identyczne parametry (tj. ta sama nieruchomość, jej cena, data wypłaty ostatniej transzy itp.). Rejestracja i rezerwacja środków przez BGK następuje po numerze PESEL wnioskodawcy, dlatego jednoczesne złożenie kilku wniosków nie spowoduje zwiększenia rozmiaru zablokowanych środków (a w konsekwencji wstrzymania programu).

Zarejestrowany przez Bank wniosek ważny jest w systemie BGKu przez 60 dni. W tym czasie należy podpisać umowę kredytową, w przeciwnym razie wniosek zostaje automatycznie anulowany. Co więcej, informacja o podpisaniu umowy kredytowej musi zostać zgłoszona do BGK przed upływem tego terminu. Jest ona przekazywana przez Bank - klient nie może zrobić tego samodzielnie. Jednakże warto utrzymywać stały kontakt ze swoim doradcą kredytowym i na bieżąco sprawdzać, czy informacja do BGK została przekazana w terminie. Przekroczenie terminu skutkuje utratą dofinansowania i może powodować konieczność złożenia kolejnego wniosku kredytowego.


7. Sposób wypłaty środków.


Wypłata dofinansowania może odbyć się na podstawie:

- aktu notarialnego, umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania - środki zostają wpłacone już po podpisaniu aktu notarialnego - obecnie przyjęte rozwiązanie tworzy jednak sytuację patową. Deweloperzy bardzo często nie zgadzają się na podpisanie aktu notarialnego przed dostarczeniem całości ceny (więc także z dofinansowaniem), a zgodnie z przepisem ustawy transza nie może zostać przelana na konto dewelopera przed podpisaniem umowy.

- umowy deweloperskiej - środki zostają wypłacone jako ostatnia transza zgodnie z harmonogramem wpłat ustalonym z deweloperem. Ostatnia transza musi być wyższa niż kwota dofinansowania.

W związku z powyższym już przy podpisywaniu umowy deweloperskiej należy zwrócić szczególną uwagę na harmonogram płatności, a zwłaszcza na datę wpłaty ostatniej transzy. Jeżeli ostatnia transza została wyznaczona na koniec roku (i zostanie powielone to w umowie kredytowej), to opóźnienie skutkujące koniecznością wypłaty na kolejny rok niż zadeklarowany przez klienta prowadzi do utraty prawa do dopłaty. Podsumowując, środki muszą zostać wypłacone w tym samym roku kalendarzowym, jaki został pierwotnie wskazany w umowie kredytowej (BGK po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie rezerwuje określoną kwotę właśnie na dany rok kalendarzowy).


8. Obowiązek zwrotu dofinansowania.


Na koniec należy wspomnieć o sytuacjach, w których ustawodawca nakłada na beneficjenta obowiązek zwrotu kwoty dofinansowania. Została ona uregulowana w art. 14 i następnych przedmiotowej ustawy. Są to następujące przypadki:

a) zmiana stanu prawnego lub sposobu użytkowania mieszkania - w przypadku zbycia (np. sprzedaży), wynajęcia, użyczenia mieszkania, a także nabycia prawa własności lub współwłasności innego mieszkania (oprócz nabycia w drodze dziedziczenia), które nastąpiło w ciągu 5 lat od daty nabycia. Utrata środków nastąpi także, jeżeli nabywca będzie w mieszkaniu prowadził działalność gospodarczą (natomiast jest możliwe samo zarejestrowanie działalności gospodarczej na adres nowego mieszkania).

b) nabywca zostanie prawomocnie skazany za przestępstwo określone w art. 297 § 1 lub § 2 Kodeksu karnego (przestępstwo wyłudzenia kredytu, niepowiadomienie o sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie dofinansowania).

c) odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy deweloperskiej.

(I. Kultys, WCDP)
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...